20 марта 2020 / Германия

LAST NEWS FROM MY SIDE | ФОКУС НА ВАЖЛИВИХ РЕЧАХ

Привіт, мій віртуальний щоденнику! Я довго ігнорувала тебе, проте сьогодні відчула невідкладну потребу поділитися всім, що відбувається навколо.


Що ж, найбільш свідоме сприйняття світової ситуації прийшло, мабуть, тільки сьогодні. І мені трохи сумно і місцями соромно за таку поведінку. До цього я просто жартувала на "вірусну" тему і вважала за потрібне зайвий раз промовчати, аніж роздувати з мухи слона. Хоча до мене це вже зробили мільйони і дана писанина не стане для когось відкриттям чогось нового.

Увесь світ поставили на паузу. Розумію, це звучить дещо перебільшено і з нотками художнього твору. Але ж так і є. В голові не вкладається, що водночас країни впровадили карантин та масову самоізоляцію. Поїздки відміняються, кордони перекриваються, в громадський транспорт дозволено входити тільки по 10 людей плюс черги людей з інтервалом у два метри. Практично всі остаточно переїхали у віртуальний світ. Робота з дому, відео у реальному часі, спілкування через гаджети... А ще, місцями зустрічаються спорожнілі полиці в магазинах, що нагадує наближення дуже недобрих часів. Мій опис скоріше малює в уяві уривки з фантастичного фільму, та аж ніяк не реальне життя. Хех, ні, так виглядає глобальний карантин 2020 року.

Особисто я маю двоякі почуття щодо "вірусної сторінки" сучасної історії. З одного боку люди мають максимально багато вільного часу вдома, який (не забуваємо!!!) варто проводити відповідно до карантинних вимог! Привіт книги з далекої полиці, привіт закинуте хоббі у вигляді вишивання, макраме, скетч-малювання! Круто?! Та звичайно, що круто!

З іншого ж боку вимальовується зовсім інша і вже не така позитивна картинка у вигляді паніки, порушення правил, стрибків на фондових ринках, болюча перспектива глобальної фінансової кризи... Інформації з'являється багато кожного дня і виникає питання, як правильно справлятися з отриманою порцією інформаційного потоку.

Головне - зберігати спокій та холодний розум, дотримуватись рекомендацій медичних працівників та управління! І фільтрувати новини! Я сподіваюсь, що ми - свідомі люди - зможемо виконати цей мінімум, аби досягнути бажаної цілі!

Я сподіваюсь, що ми - свідомі люди - зможемо виконати цей мінімум, аби досягнути бажаної цілі!


На даний момент я вдячна собі і своїм попереднім рокам, що зараз я маю можливість працювати і творити в стандартному для мене режимі. Так, теми і деякі життєві моменти все ж таки варто адаптувати до ситуації, що виникла, проте все можна вирішити.

Я планую активно відновити роботу над блогом. Так, вам не почулось, я знову повертаюсь після тривалої перерви. АЛЕ! Якщо ви були уважні, то свою відсутність можу пояснити роботою на YouTube-каналі і ще декількома ідеями, що скоро реалізую!

Вийшов невеличкий пост-новина про поточні справи. Зізнаюсь, мені навіть стало легше, коли трішки поділилась думками тут. І це є добре! Значить, я роблю щось правильно!

Тримаймо кулачки і сподіваймось, що найближчим часом ми всі зможемо повернутись до звичайного ритму життя! Скоро побачимось, як мінімум на сторінках цього блогу!

Щиро Ваша, Татка!Hi, my virtual diary! I ignored you for a long time, but today I have an urgent need to share everything that is happening around.

Well, the most conscious perception of the world situation has come, perhaps, only today. And I'm a little sad and sometimes ashamed of that behavior. Before that, I was just joking about the "viral" topic and thought it necessary to remain silent. Although millions have already made it to me and this scribble will not be a discovery for someone new.

The whole world was paused. I see, that sounds a bit exaggerated with notes of artwork. But so it is. It is not stated in the head that at the same time countries have introduced quarantine and mass self-isolation. Trips are canceled, borders are closed, public transport is allowed only for 10 people plus queues of people with an interval of two meters. Almost everyone finally moved to the virtual world. Working from home, real-time video, chatting through gadgets ... And sometimes, there are empty shelves in stores, which is reminiscent of very bad times. Rather, my description paints excerpts from a fantasy movie, but not from real life. Heh, no, this is what Global Quarantine 2020 looks like.

Personally, I have two feelings about the "viral page" of modern history. On the one hand, people have as much free time at home as possible (which we do not forget !!!) should be spent according to quarantine requirements! Hello books from the far shelf, hello abandoned hobby in the form of embroidery, macrame, sketch drawing! Cool?! Of course, that's cool!

On the other hand, a completely different and not so positive picture emerges in the form of panic, breach of rules, jumps in the stock markets, painful prospect of the global financial crisis ... There is a lot of information every day and there is a question how to correctly deal with the portion of received information flow.

I hope that we, conscious people, will be able to meet this minimum to achieve our desired goal!

The main thing is to keep calm and cold mind, follow the recommendations of medical professionals and management! And filter the news! I hope that we, conscious people, will be able to meet this minimum to achieve our desired goal!

At the moment, I am grateful to myself and my previous years that I am now able to work and create in the standard mode for me. Yes, the themes and some life moments are still worth adapting to, but everything can be resolved.

I plan to actively resume work on the blog. Yes, you didn't hear, I'll be back again after a long break. BUT! If you were attentive, I can explain my absence by working on a YouTube channel and some more ideas that I will soon realize!

There was a little post-news on current affairs. I admit, it even became easier for me to share my thoughts here. And that's good! So I'm doing something right!

Let's hold our cams and hope that in the near future we will all be able to return to the normal rhythm of life! See you soon at least on the pages of this blog!
Share:
© Prefer By Tatka | All rights reserved.
Blog Design Handcrafted by pipdig