29 июня 2018 / Киев

ONE DAY IN KYIV | ОДИН ДЕНЬ В КИЄВІ

В Києві я завжди була тільки проїздом або на один день. І кожного разу я закохувалась в це місто по-новому. Останній раз не був виключенням. Навіть більше. Після прильоту я відразу відчула себе ніби вдома. "Тут набагато легше, хоч може здатись зовсім по-іншому" - подумала я в момент виходу з аеропорту. І не важливо, приїхав ти туди у відпустку чи шукаєш нову роботу. 


PreferByTatka.com

PreferByTatka.com

PreferByTatka.com
PreferByTatka.com

Цього разу ми розпланували нашу відпустку від початку до кінця. Зізнатись по правді, то цим питанням більше займалась я, оскільки була зацікавлена у гарних подальших двох тижнях вдома. Та й Максу зовсім не до того в робочий час. "Ха-а-х!" - скажете ви - "Що ж там планувати ті два тижні". Проте, коли ти проводиш більшість свого часу за кордоном, то навіть години вдома ніяк не хочеться псувати плануванням чи пустими справами.Забігаючи наперед можу всіх запевнити, що планування таки грає велику роль у житті. І це кажу я вам з власного досвіду.


PreferByTatka.com
Так сталось, що перший день нашої відпустки ми провели саме в Києві - травневому, чарівному, неймовірно метушному та активному, трошки жаркому та безмежно зайнятому своїми справами. Так, це місто можна і любити, і ненавидіти одночасно...

Знаєте, за що я люблю Київ? За те, що він свій для кожного: хтось тут робить бізнес, хтось здобуває знання, хтось просто працює, а ще хтось творить... Мені подобається київська активність: всі кудись поспішають, щось купуюсь, їдять на ходу, вічно мають повно справ... Та все ж жити я не змогла б, мабуть, тут... Ну, хіба що в місцевих затишних районах... Нічого не поробиш, я - людина із так званої провінції. І як би я не любила постійну зайнятість і безліч роботи, я завжди повертаюсь до тих місцин, де спокійно.


Не повірите, але цього травня визначною для мене стала вулиця Льва Толстого в Києві. Ми пройшли її вздовж і впоперек, дослідили всі куточки і підземні переходи, встигли заблукати і скористатись картами Google, аби зрозуміти де ми, випити ранкової кави та познайомитись з новими людьми, влаштувати найочікуванішу в році зустріч з найріднішими та ще багато разів здивуватись... І це все - на одній київській вулиці... (...пишу і посміхаюсь...)PreferByTatka.com

PreferByTatka.comСпитаєте, чому ми дивувались?! 😊 Бо тільки в Києві, здається, людям вдається поєднати непоєднуване. PreferByTatka.comЗдавалося б, ми зайшли на чашечку ароматної в звичайне атмосферне кафе на Толстого. Але не тут то було... 
В цьому ж кафе (чи, правильніше буде сказати, в цьому ж приміщенні) розмістився затишний і водночас модерний шоурум Kachorovska, де запросто можна підібрати стильну шкіряну сумку, туфлі чи аксесуари. Погодьтесь, що не зовсім це поєднувані речі. 
 PreferByTatka.com

PreferByTatka.com
Один день в Києві може пройти, як тиждень. Ні, не по протяжності, а по завантаженості. Саме так було і  з нами... То був і дощовий ранок, що, здавалось, міг попсувати всі плани, і сонячна прогулянка у парку, і so busy вулиці з силою-силенною автомобілів, смачна піцца та неочікуваний кальян в Mister Cat, а ще контрастний пішохідний міст через Дніпро, не зовсім свіжий шашлик на Поштовій, станція метро у чиємусь дворі, довготривалі пошуки маршрутки та, власне, та сама зелена маршрутка. А ще зустрічі, безкінечні розмови і найсмішніші жарти... 

хм, а може я просто скучила за тобою, Києве?


PreferByTatka.com

То був один із найкращих днів в Києві і вдалий початок всієї відпустки, який хотілося б повторити знову... 

Щиро Ваша,

ТаткаIn Kiev I've always been only connecting or manage to spend just one day. And every time I fell in love with this city in a new way. The last time was no exception. Even more. After arriving, I immediately felt at home. "Everything is much easier hier, so though it may sound quite different" - I thought while leaving the airport. And it does not matter what you come home for: whether on vacation or in search of a new job.
This time, we planned our holiday from start to finish. I was busy with this issue, because I was interested in the good two weeks at home. And... I can say, Max is not up to that because he is at work all the time.
"Hah-hah!" - you say - "So what have you been planning there for two weeks?" However, when you spend most of your time abroad, you don’t want to spoil a single hour at home doing planning or same other easy things.
Running ahead, I can assure everyone that planning is still a big part of life. And I say this to you from my own experience.
It so happened that we spent the first day of our vacation in Kyiv - so charming, incredibly fussy and active, a bit hot and boundlessly busy with it’s affairs. Yes, this city can be loved and hated at the same time ...
Do you know why I love Kiev? Because it is for everyone: someone does business here, someone acquires knowledge, someone just works, and someone else makes art...
I like Kiev’s activity: everyone is always in a hurry, either buying something, or just being on the move, people there always have life full of affairs ... But I still could not live, probably here ... Well, except in the local cozy neighbourhoods... There is nothing I can do with it, I am a human from the so-called province. And as if I don’t like constant employment and a lot of work, I always return to those places where it is calm.

PreferByTatka.com

Do not believe it, but this May, Leo Tolstoy's Street in Kiev became a prominent place. We passed it along and across, searched all the corners and underground passages, managed to get lost and use Google maps to understand where we are, to drink morning coffee and get acquainted with new people, arrange the most anticipated meeting in the year with the family and many times to surprise ... And all this – in one street in Kiev ... (... I am writing and smiling...)
You are wondering why we were surprised ?! For only in Kyiv, it seems, people can combine unconnectable things. It would seem that we went for a cup of fragrant coffee in the usual atmospheric cafe in Tolstoy Street. But that was not the case ... In the same cafe (or, more correctly, in the same room), there is a cozy and at the same time modern Khorovska showroom, where you can easily pick up a stylish leather bag, shoes or accessories. Agree that it's not really a thing to do together.
PreferByTatka.com

One day in Kiev can pass as a week. No, not in length, but in congestion. That's how it was with us ... It was a rainy morning that seemed to be able to spoil all the plans, and a sunny walk in the park, and so busy streets with a lot of cars, delicious pizza and an unexpected hookah in Mister Cat, and still a contrast pedestrian bridge over Dipro, not quite fresh shish kebab in Postova square, metro station in someone's yard, long-term searches for a minibus and, actually, the green minibus itself. And meetings, endless conversations and funniest jokes ... hmm, maybe I just missed you, Kiev?
That was one of the best days in Kiev and a good start to the whole vacation, which I would like to repeat again ...
PreferByTatka.comShare:

Комментариев нет

Отправить комментарий

© Prefer By Tatka | All rights reserved.
Blog Design Handcrafted by pipdig