24 августа 2017 / Корнати, Хорватия

TIPS ON HOW TO TRAVEL CALMER | ПОРАДИ ПОДОРОЖУЮЧИМ


Часом кожному потрібно зупинитись, щоб дійсно зрозуміти скільки всього насправді вже пройдено в цьому хоч і коротенькому житті. І якщо говорити про спроби подорожувати, то раніше я досить часто знаходила найрізноманітніші припущення, чому саме не варто зациклюватись на тому, що життя потребує подорожей. Я пригадую ті фрази на мотив "це вимагає додаткового часу", "на це потрібно надто багато грошей", "це не зараз, треба достатньо стати на ноги" і найбільш популярне "Я занадто домашня людина, щоб бути справжнім  тревелером". Зараз я розумію, що то був зовсім інший погляд на життя.Я, нажаль, не можу похвалитись роками досвіду у подорожуванні. Проте вже достатньо разів траплялось так, що коли мова заходила за подорож і коли я явно усвідомлювала всю реальність події завжди виникало досить незрозуміле відчуття. Думки про правильну і вдалу мандрівку проникали глибоко в підсвідомість і мене захоплювали більше паніка і незрозумілий страх, ніж нестримне бажання скоріше насолодитись поїздкою. Тоді здавалось, що переді мною стоїть неймовірна гора перепон, але правда заключалась в тому, що то були лише мої власні переконання.
Я розумію, що в таких вирадках тривога підкорює всіх "метеликів" в моєму животі, а страх витісняє будь-який прояв азарту кожного разу при підготовці до подорожі. 
Нині я не можу сказати, що все якимось чином змінилось тільки в кращий бік (якщо це можна так описати). Та з часом виробляється певна низка таких собі принципів, які варто використовувати при зборах чи плануванні подорожі, аби в результаті мати змогу подорожувати максимально комфортно.

------ ПІДГОТОВКА ------

Найбільш правильним і корисним для будь-якої поїздки є підготовка. Досконально продумана і підготовлена поїздка ніколи не стане неприємною згадкою у вашому житті. Не варто відкладати всі справи на останній момент. (це ж чи не найбільша і найчастіша проблема для всіх). 
Всі речі, починаючи від засобів гігієни і завершуючи одягом та взуттям, потрібно передчасно перевірити і пересвідчитись, що все необхідне є. В іншому випадку - своєчасно придбати. Так можна зекономити не тільки гроші, але й свої нерви. 

------  ОБЛАДНАННЯ ------

Мої подорожі ніколи не пов'язані з лінивим проведенням часу. Плануючи поїздку на море, навіть там я не уявляла себе в стані постійного перебування на пляжі і підсмажування своєї шкіри. Я завжди шукаю щось нове для себе. І кожна моя подорож - це безліч фотографій, нотаток, а також невеличка доля роботи з картами. Тому моя валіза завжди включає в себе фотоапарат та необхідні для нього комплектуючі (карти памяті, зарядні пристрої), ноутбук, телефон (ну, звісно ж... в наш-то час...), планшет. Остання поїздка дала точно зрозуміти той факт, що я крайнє потребую ще більше карт памяті, USB-жорсткий диск та "повербанк". 
З цього всього можна просто зрозуміти, чому саме обладнання я винесла як окремий пукт в цьому дописі.
Але до цього пункту я також включила б ще і речі, які можуть крайнє згодитись у будь-який момент подорожі. Прикладом цього можуть стати необхідні документи чи самі елементарні таблетки. Адже ніхто не знає, що може чекати вас з наступним поворотом.

------- РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ------

Частіше всього, будь-яка тривога чи переживання абсолютно безглузді і виникають безпосередньо перед самою поїздкою. І це абсолютно нормальне і адекватне явище на сьогодні. В даному випадку потрібно лише дивитись на ситуацію більш раціонально. 
Варто памятати і той факт, що саме люди, які поруч з вами, і роблять цю подорож особливою. І, як мінімум, це повинно заспокоювати і підштовхувати до правильного вибору.


В будь-якому випадку, кожна нова поїздка - це нові враження, ситуації та, врешті-решт, досвід. І з кожним новим разом приходить розуміння того, що саме тобі потрібно, а що можна не тягнути з собою у валізі.

Сподіваюсь, що мої поради знадобляться комусь при нагоді. А мені було б цікаво почитати про ваші хитрощі для підтримки спокою, коли ви також нервовий мандрівник як і я. 😀 Будь ласка, дайте мені знати в коментарях нижче.

---- Shop the post ----

Blouse - Pull&Bear
Shorts - Boohoo
Hat - C&A

TIPS ON HOW TO TRAVEL CALMER

Sometimes it is useful to slow down to see how much of your short life has already passed. While living back in Ukraine I used to find a variety of excuses not to travel, and only now I did get hung up on the fact that life needs more travels.

I remember saying, “this takes such a long time”, “I need a lot of money for this”, “not now, I should be more financially secure and have a better position in life” and the most popular phrase “I am such a couch potato to be a real traveller”. Now I understand this one was different idea of life.

Unfortunately, I cannot boast about many years of experience in travelling. It has happened so many times that when it comes to the journey and when I really understand all aspects of event some strange feeling appears.

Thoughts about correct and successful journey penetrated in my subconsciousness but still I could have been attracted more by panic and incomprehensible fear than by unbridled desire to enjoy a trip. Then it seemed to me that all the vacation was an incredible pile of obstacles, but the truth was it was only my fear. I understand that in such cases anxiety conquers all the "butterflies" in my stomach, and fear supersedes any manifestation of excitement each time when preparing for a trip.

Now I cannot say that everything in some way changed for better (if it can be called so). But over time, there is a certain number of such principles that should be used when getting ready or planning a trip in order to be able to travel as good as possible in the result.

PREPARATION

The most important and useful for any trip is preparation. A thoroughly thought over and prepared trip will never become an unpleasant reminder of your life. Do not postpone everything to the last moment. (this is perhaps the biggest and most common problem for everyone).

All things, starting with hygiene items and up to clothes and shoes, need to be checked in advance and make sure you have everything needed. Otherwise, buy the missing items a head of trips. In such a way you can save not only money but also your nerves.

EQUIPMENT

My travels are never associated with lazy time. Even planning a trip to the seaside I cannot imagine myself in a state of permanent lying on the beach and roasting my skin. I'm always looking for something new. And every trip I have a lot of photos, notes and a small amount of work with maps. Therefore, my suitcase always has a camera and the necessary components for it (memory cards, chargers), a laptop, a phone (well, of course ... in modern world...), a tablet. The last trip gave me a clear idea of ​​the fact that I desperately need more memory cards, a USB hard drive and a "power bank".

From this list you can easily understand why I pointed out the equipment as a separate item in this post.

But to this point, I would also include things that could be very agreeable at any time in the journey. An example of this may be the necessary documents or the most essential pills. After all, nobody knows what can await for you over the next turn.

RATIONALITY

Most often, any anxiety or worries are completely meaningless and are directly before the trip itself. And this is absolutely normal and adequate phenomenon for today. In this case, you only need to look at the situation more rationally.

It is worth remembering the fact that it is people who are near you who make this trip a special one. And, at least, it should you calm down and push for the right choice. In any case, every new trip is new impressions, situations and, eventually, experience. And with each new one comes the understanding of what exactly you need, and that you don’t have to drag in the suitcase with you.


I hope that my advice is useful to someone as you please. And it would be interesting for me to read about your tricks to keep calm, if you are also a nervous traveller like me. Please, let me know in the comments below.
Share:

Комментариев нет

Отправить комментарий

© Prefer By Tatka | All rights reserved.
Blog Design Handcrafted by pipdig